ABA Street challenge - Thử thách đường phố, một trò chơi nhỏ giúp bạn kiểm tra kiến thức ngữ pháp tiếng Anh của mình. Qua khóa học này, bạn vừa có thể củng cố thêm những cấu trúc chưa nắm vững, vừa học thêm nhiều cách diễn đạt mới trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày để có thể trò chuyện tự nhiên như người bản xứ.

Thử thách đường phố của ABA: Cấu trúc với động từ Wish

Thử thách đường phố của ABA: Much hay Many (phần 2)?

Thử thách đường phố của ABA: Động từ chỉ trạng thái

Thử thách đường phố của ABA: Since hay For?

Thử thách đường phố của ABA: Much hay Many (phần 1)?

Thử thách đường phố của ABA: Tính từ đuôi -ING và đuôi -ED

Thử thách đường phố của ABA: Be able to hay Could?

Thử thách đường phố của ABA: Neither... Nor

Thử thách đường phố của ABA: So sánh hơn

Thử thách đường phố của ABA: Doubt that